Regulamin

Regulamin Przedszkola Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie 

 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00.
 • Dzieci przyprowadzać należy najpóźniej do godziny 8:30 .
 • Dzieci należy przyprowadzić do wejścia głównego gdzie zostanie ono odebrane przez osobę dyżurującą
 • Spóźnienie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30.
 • Przedszkole realizuje podstawę programową w godz. 8:00 – 13:00
 • Dziecko zapisane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (np. choroba dziecka).
 • Dłuższa, nieusprawiedliwiona nieobecność w przedszkolu dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może skutkować powiadomieniem odpowiednich władz.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych) i osoby dorosłe upoważnione przez rodziców na piśmie
 • Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • W sytuacji gdy rodzice nie wywiązują się z w/w obowiązków i zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka przedszkole może powiadomić odpowiednie instytucje (np. nieodebranie dziecka do godziny 17:00 przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, może skutkować zawiadomieniem właściwych organów ).
 • Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).
 • Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania odpłatności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe .Dziecka chorego, z podejrzeniem choroby oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne) nie należy przyprowadzać do przedszkola aż do czasu całkowitego wyleczenia. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego o możliwości przebywania dziecka   w grupie.
 • Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie, że objawy chorobowe dziecka (np. kaszel, katar, wysypka) są wynikiem alergii.
 • W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków (paraleków, syropów, witamin itp.)
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka
 • W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podejrzenie o wszawicę, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka.
 • Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o złym stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej lub w przypadku wszawicy – do przeprowadzenia zabiegów higieniczno-leczniczych a w przypadku nawracających objawów potwierdzenia czystości głowy przez specjalistę.
 • Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 • Posiłki wydawane są w godzinach::

I śniadanie 8:30 – 9:00
II śniadanie 10:00 –  10:20
obiad 12:00 – 12:40
podwieczorek 14:30 – 14:50

 • Nie ma możliwości podawania posiłków poza wymienionymi godzinami.
 • Rodzice nie wyposażają dziecka w dodatkowy prowiant (również słodycze i napoje).
 • Przedszkole oprócz posiłków przewidzianych w codziennym jadłospisie umożliwia stosowanie diety eliminacyjnej w przypadku stwierdzonej i udokumentowanej alergii pokarmowej.
 • Wyposażenie dzieci:

– kapcie na zmianę
– komplet ubrań na zmianę
–  poduszka, kocyk (tylko dzieci leżakujące)

 • Wszystkie rzeczy osobiste powinny być podpisane imieniem dziecka i pierwszą literą nazwiska
 • Informacji dotyczących dzieci udziela tylko personel pedagogiczny.
 • Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Do przedszkola dzieci nie przynoszą własnych zabawek.
 • Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania Przedszkola należy zgłaszać do Dyrektora placówki telefonicznie pod nr 22 750 77 50, lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej.