REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA
W PRZEDSZKOLU NR 11 „NEFRYTOWY ZAKĄTEK” W PIASECZNIE

Podstawa prawna:
Art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
Art. 106 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
Art. 43 ust. 1 pkt. 24 ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154 z dnia 2016.08.01)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkolna w ramach realizacji żywienia zbiorowego dzieci.
 2. W placówce funkcjonuje aplikacja służąca do zamawiania posiłków oraz rozliczeń finansowych za posiłki – „zamowposilek.pl”.
 3. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci z wydawanych posiłków.
 4. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU

§2

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
  a) I śniadanie i II śniadanie
  b) obiad
  c) podwieczorek
 3. Rodzic dziecka przyjętego do Przedszkola Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie jest zobowiązany do założenia konta w aplikacji „zamowposilek.pl” i dodania na koncie dziecka/i jako osoby/osób odbierających posiłek/posiłki w terminie ustalonym przez intendenta.
 4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 5. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie tygodniowym. Ich treść ustala intendent w porozumieniu z kucharką.
 6. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz umieszczana jest na stronie internetowej przedszkola. Szczegółowy jadłospis wraz z wykazem alergenów jest dostępny w aplikacji „zamowposilek.pl”.
 7. W uzasadnionych przypadkach placówka zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.
 8. W przedszkolu dzieci spożywają posiłki w salach dydaktyczno-konsumpcyjnych.

a) śniadanie: 8.30, II śniadanie: 10.00
b) obiad 12.00
c) podwieczorek 14.15
Z posiłków dzieci mogą korzystać wyłącznie w placówce (przedszkole nie prowadzi sprzedaży na wynos).

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

§3

 1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są:
  a) dzieci uczęszczające do przedszkola;
  b) nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu;
  c) pracownicy niepedagogiczni (administracja i obsługa).

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT

§4

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
 2. Opłaty za posiłki pokrywają:
  a) rodzice dzieci (prawni opiekunowie);
  b) pracownicy przedszkola.
 3. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego surowca zgodnie z normami żywienia.
 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w na podstawie kalkulacji stawki opracowanej przez intendenta, w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem norm żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz cen rynkowych artykułów spożywczych uzyskanych w wyniku przetargu na dostawy artykułów żywnościowych do placówki nadzorowanego przez Referat Zamówień Publicznych w Piasecznie zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r..
 5. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na początku roku kalendarzowego.
 6. Nauczyciele, którzy chcieliby korzystać z żywienia pokrywają pełny koszt przygotowania posiłków tj. koszt zużytych surowców wraz z kosztami rzeczowymi i osobowymi przygotowania posiłków, a gramatura posiłków odpowiada gramaturze przygotowywanej dla dzieci.
 7. Pozostali pracownicy przedszkola (administracja i obsługa), którzy chcieliby korzystać z żywienia pokrywają pełny koszt przygotowania posiłków tj. koszt zużytych surowców wraz z kosztami rzeczowymi i osobowymi przygotowania posiłków powiększony o podatek VAT,
  a gramatura posiłków odpowiada gramaturze przygotowywanej dla dzieci.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA DIET ELIMINACYJNYCH U DZIECI

§5

 1. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietami eliminacyjnymi.
 2. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych alergenu rodzice lub prawni opiekunowie składają dyrektorowi przedszkola w pierwszym tygodniu września w danym roku szkolnym (dotyczy również dzieci kontynuujących naukę).
 3. Do wniosku rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o potrzebie stosowania diety eliminacyjnej wraz z wykazem wszystkich produktów podlegających wykluczeniu oraz wykazem dozwolonych zamienników lub oświadczenia (np. dotyczącego eliminacji niektórych produktów z powodów religijnych). Rodzice zobowiązani są także do zaznaczenia alergenów podlegających eliminacji w aplikacji „zamowposilek.pl”.

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§6

 1. Zasady, wysokość i terminy opłat za posiłki określone są na początku roku szkolnego i podane do informacji rodzicom /prawnym opiekunom/ dziecka na pierwszym zebraniu organizacyjnym oraz na stronie internetowej przedszkola.
 2. Obowiązek uiszczania opłat za przedszkole powstaje z mocy prawa jako skutek zgłoszenia dziecka do przedszkola. Opłaty mają charakter publicznoprawny. Naliczanie opłat za pobyt w przedszkolu dokonywany jest na podstawie odczytu obecności z elektronicznego rejestru obecności w przedszkolu. Natomiast naliczanie opłat za żywienie odbywa się przez złożenie przez intendenta zamówienia na posiłki w aplikacji „zamowposilek.pl” na kolejny miesiąc kalendarzowy dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Zamówienie na kolejny miesiąc jest składane ostatniego dnia roboczego kończącego się miesiąca, za wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. Na początku każdego miesiąca na indywidualnym koncie Rodzica/Opiekuna w aplikacji „zamowposilek.pl” jest widoczna należna do zapłaty za żywienie dzieci/ka kwota. Rodzice nie zamawiają samodzielnie posiłków w aplikacji.
 3. Informację o wysokości opłat za przedszkole rodzice otrzymują w okresach miesięcznych i zobowiązani są płatność uregulować na wyznaczony rachunek bankowy w ustalonym terminie.
 4. W sytuacji pojawienia się zaległości w opłatach za wyżywienie i/lub pobyt dziecka w przedszkolu następuje wszczęcie procedury egzekucyjnej oraz naliczenie odsetek ustawowych od powstałych zaległości.
 5. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na przygotowanie odpowiedniej liczby posiłków, rodzice zobowiązani są do odwoływania posiłków w aplikacji „zamowposilek.pl” w przypadku nieobecności dziecka. Brak rezygnacji z posiłków w aplikacji „zamowposilek.pl” do godz. 8.30 danego dnia roboczego skutkuje naliczeniem dziennej stawki żywieniowej.
 6. Opłaty za żywienie dzieci objętych pomocą MGOPS w Piasecznie regulowane są na podstawie wystawionych przez przedszkole not księgowych zgodnie z rzeczywistą frekwencją dzieci w danym miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji MGOPS dostarczonych do placówki przez rodzica i regulowane „z dołu”.

ZASADY KORZYSTANIA Z ŻYWIENIA I ODPŁATNOŚCI W OKRESACH DYŻURÓW WAKACYJNYCH.

§7

 1. Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym organizowane są według ogłoszonego grafiku. Zgłoszenia rodziców są przyjmowane na obowiązujących formularzach w ustalonych terminach w przedszkolu prowadzącym dyżur zgodnie z zarządzeniem dyrektora przedszkola w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego.
 2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola, w którym organizowana jest opieka i wyżywienie, w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Opłaty za żywienie dziecka w czasie dyżuru wakacyjnego nie podlegają odliczeniu/zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 4. Opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego są rozliczane poza aplikacją „zamowposilek.pl”.

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA

§8

 1. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach konsumpcyjno-dydaktycznych.
 2. Posiłki nakładane są na krótko przed spożyciem, by zachować wartości odżywcze i odpowiednią temperaturę.
 3. W kuchni nie mogą przebywać inne osoby poza uprawnionymi.
 4. Wszystkie posiłki nakłada i wydaje na wózki transportowe oraz windę kucharka oraz pomoce kuchenne.
 5. Nałożony i wydany posiłek dla poszczególnych grup zabierają do sali woźne oddziałowe.
 6. Nauczyciele i woźne oddziałowe rozdają posiłki dzieciom w salach.
 7. Nauczyciele oraz woźne oddziałowe sprawują opiekę nad dziećmi podczas trwania posiłków.
 8. Po spożytym posiłku naczynia są oddawane do zmywalni naczyń przez woźne oddziałowe i zmywane przez pracowników pionu kuchennego zgodnie z ustalonym harmonogramem.