Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca w Przedszkolu Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017r. poz. 649).

3. Statut Przedszkola Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie

 

I. PRZYPROWADZANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

1.Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.

2. Rano rodzice/opiekunowie prawni powierzają dziecko osobie pełniącej dyżur przy drzwiach wejściowych, jednocześnie skanując kartę w czytniku systemu PC Control ( w przypadku braku karty, zgłaszają ten fakt osobie dyżurującej)

3. Dzieci w godzinach 6:30-8.00 przebywają w grupach łączonych do momentu rozpoczęcia pracy przez nauczyciela danej grupy. Od godz. 8.00 czynne są już wszystkie grupy.

4. Osoba pełniąca dyżur przy drzwiach wejściowy oraz Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę, zobowiązany jest zwrócić uwagę na wygląd i samopoczucie dziecka.

5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe. Dzieci z objawami takimi, jak kaszel, katar, gorączka, nie są przyjmowane do przedszkola.

 

II. ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego. Nauczyciel/pracownik przedszkola pełniący dyżur przy drzwiach wejściowych zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.

5. Nie ma możliwości nadania upoważnienia w drodze rozmowy telefonicznej.

6. Rodzice, odbierając dziecko z przedszkola, dzwonią przez domofon do grupy, do której dziecko uczęszcza przedstawiając się i podając imię i nazwisko dziecka, następnie skanują kartę magnetyczną ( w przypadku braku karty zgłaszają ten fakt osobie dyżurującej)

7. Dziecko przekazywane jest przez wyznaczonego pracownika rodzicom przy wejściu głównym po uprzednim podpisaniu się rodziców na liście odbioru

8. Rodzic/osoba upoważniona ponosi odpowiedzialność za dziecko od momentu jego odebrania z przedsionka wejścia głównego. .

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z osobą, która jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.

10.Nie ma możliwości niewydania dziecka rodzicowi na podstawie prośby drugiego z rodziców bez udokumentowanych podstaw prawnych.

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY, KTÓRA NIE MOŻE SPRAWOWAĆ OPIEKI

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.30.

3. W razie braku odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie przedszkole ma prawo skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.