Oferta edukacyjna

Działania edukacyjne planowane są i realizowane zgodnie z:

  • Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego);
  • Programem edukacji przedszkolnej (zawartym w wymienionych poniżej przedszkolnych zestawach programów) ;
  • Rocznym Planem Pracy opracowywanym przez zespół Rady Pedagogicznej na każdy rok szkolny;
  • Miesięcznymi planami pracy dydaktyczno- opracowywanymi przez nauczycielki poszczególnych grup.

Przedszkolny zestaw programów dopuszczony przez Dyrektora Przedszkola w roku szkolnym  2020 / 2021obejmuje:

Grupa I – „Nowa Trampolina trzylatka” – Wydawnictwo Szkolne PWN

Grupa II – Nowa Trampolina czterolatka” – Wydawnictwo Szkolne PWN

Grupa III – „Nowa Trampolina sześciolatka” – Wydawnictwo Szkolne PWN

Grupa IV – „Odkrywam siebie” Poziom A+, B – Wydawnictwo MAC Edukacja

Grupa V – „Odkrywam siebie” Poziom B – Wydawnictwo MAC Edukacja

Grupa VI – „Nowe przygody Olka i Ady” – Wydawnictwo MAC Edukacja

Zajęcia Dodatkowe:

Język angielski – odbywa się raz w tygodniu. Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez lektora języka angielskiego posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach.

Religia – dwa razy w tygodniu. Zajęcia przybliżają dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez nauczyciela katechetę). W zajęciach tych biorą udział dzieci, których rodzice wyrażają zgodę w formie pisemnego oświadczenia

Gimnastyka ogólnorozwojowa – raz w tygodniu. Prowadzona jest przez instruktora Szkoły Tańca GRAWITACJA.  Zajęcia mają  na celu profilaktykę i korekcję wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy. Prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę  zajęcia mają na celu także zaszczepienie w dzieciach chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazania im, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości.

Warsztaty plastyczne – raz w tygodniu. Prowadzone są przez nauczycielki grup. Warsztaty mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych.

Warsztaty rytmiczno-ruchowe – raz tygodniu. Zajęcia warsztatowe proponowane dzieciom mają na celu rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajania potrzeby ruchu. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia logopedyczne – praca z dziećmi posiadającymi wady wymowy lub mowę opóźnioną. Dzieci kwalifikowane są na podstawie badania przesiewowego przeprowadzanego na początku każdego roku szkolnego. Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia z psychologiem – zajęcia z psychologiem prowadzone są w formie grupowej lub indywidualnej. Dzieci kwalifikowane są na zajęcia podczas badań przesiewowych.

W ofercie edukacyjnej proponujemy również twórcze metody pracy wychowawczo – dydaktycznej:

  • „Wprowadzanie dziecka w świat pisma” Według I. Majchrzak,
  • Aktywizowanie myślenia matematycznego m. in. w oparciu o „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
  • Metodę Dobrego Startu według M. Bogdanowicz,
  • Formy intensyfikujące zajęcia ruchowe i ćwiczenia relaksacyjne (m. in. zabawy tropiące, wykorzystanie metody R. Labana, C. Orffa, A. M. Kniessów, W. Sherborne, KLANZA – Pedagogika Zabawy),

Ponadto, w zakresie działalności pedagogicznej, nauczyciele realizują opracowane przez siebie programy i projekty (zakładka Praca z dziećmi –Projekty)