Nasze zajęcia

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zajęcia dydaktyczne to zorganizowane zajęcia edukacyjne, które odbywają się codziennie w każdej grupie wiekowejo stałej porze dnia. Celem tych zajęć jest wsparcie rozwoju dzieci we wszystkich obszarach rozwojowych: fizycznym, społecznym, poznawczym i emocjonalnym.

Treści edukacyjne, szczegółowo określone wPodstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego( Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r.) oraz w przyjętym programie wychowawczym W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewskiej, R.Paździo, realizujemy poprzez różne rodzaje aktywności:

 • ruchową i zdrowotną(rozwijanie sprawności fizycznej, poznawanie zasad zdrowego odżywiania i stylu życia, poznawanie zasad dbałości o zdrowie, rozróżnianie i nazywanie części cała, nabywanie umiejętności samoobsługowych)
 • społeczną (rozwijanie samodzielności, poznawanie zasad zgodnego działania w grupie, dostrzeganie odrębności własnej i innych, nabywanie wiadomości o sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, kształtowanie odporności na porażki i stres)
 • językową (przygotowanie do nabywania umiejętności pisania i czytania)
 • artystyczną (podejmowanie działalności plastycznych, muzycznych, konstrukcyjnych)
 • poznawczą (rozwijanie czynności myślenia:analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, próby abstrahowania i uogólniania, dostrzeganie prostych związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w otoczenia, dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu, rozwijanie umiejętności matematycznych, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku, rozpoznawanie zwierząt i roślin znajdujących się w najbliższym otoczeniu, rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego).

Metody i formy pracywychowawczo-dydaktycznej.

Planując pracę wychowawczo-dydaktyczną nauczyciele dobierają metody i formy pacy dostosowane do możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci oraz całej grupy.W naszej pracywykorzystujemy metody oparte na działaniu (metody czynne), metody oparte na obserwacji(metody oglądowe) i metody oparte na słowie (metody słowne).

Metody czynne:
– metoda samodzielnych doświadczeń
– metoda kierowania własną działalnością dziecka
– metoda zadań stawianych dziecku
– metoda ćwiczeń

Metody oglądowe:
– obserwacja i pokaz
– osobisty przykład nauczyciela
– udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

Metody słowne:
– rozmowy,
– opowiadania,
– zagadki,
– objaśnienia i instrukcje,
– sposoby społecznego porozumiewania się,
– metody żywego słowa,

Metody aktywizujące:
– burza mózgów
– metoda projektów
– gry dydaktyczne

Szczególną uwagę zwracamy na aktywne metody pracy z dzieckiem, które są dla dzieci atrakcyjne i wszechstronnie rozwijające. Poniżej przedstawiamy wybrane nowatorskie  metody wychowania i kształcenia dzieci stosowane w naszym przedszkolu:

 • Metoda Carla Orffa – głównym celem tej metody jest wzbudzanie aktywności dziecięcej poprzez dźwięki, improwizację, ruch i słowo. C. Orff wprowadził do swojej metody instrumenty perkusyjne o nieskomplikowanej technice gry, m.in.: bębenki, tamburyna, kastaniety, talerze, grzechotki, dzwonki, ksylofony, trójkąty. Zajęcia muzyczne prowadzone metodą C. Orffa doskonalą percepcję słuchową, budzą wrażliwość estetyczną, wpływają na aktywizację ruchową dziecka.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne -w metodzie W. Sherborne ruch jest narzędziem wspomagającym rozwój psychoruchowy dziecka i formą terapii zaburzeń tego rozwoju. Przez ruch dzieci rozwijają świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi osobami i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Dzięki tego rodzaju ćwiczeniom dziecko zaspokaja potrzebę kontaktu z drugą osobą, nawiązuje bliskie relacje z dorosłym lub innym dzieckiem.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss – metoda oparta na aktywnym słuchaniu i wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Metoda ta obejmuje: wysłuchiwanie utworu muzycznego, opowieść muzyczno-ruchową, ilustrację treści utworu ruchem, tworzenie orkiestry z dyrygentem, grę na instrumentach perkusyjnych.
 • Metoda KLANZY – to metoda wykorzystująca różnego rodzaju zabawy i gry, np. w celu integracji grupy rówieśniczej. Gry i zabawy zapewniają dobrowolność uczestnictwa, wykluczają rywalizację, pozwalają na możliwość komunikowania się przez ruch, słowo, sztuki plastyczne i inne środki wyrazu. Główną pomocą terapeutyczną w pedagogice zabawy jest duża, okrągła, kolorowa chusta. Chusta pozwala na rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, wyzwala też chęć zabawy.
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami wg R. F. Show – wykorzystuje naturalną ciekawość i skłonność dziecka do obcowania z substancjami o konsystencji błota (mieszania ich, bawienia się nimi). Zasadniczą cechą wyróżniającą ją od innych metod ekspresji twórczej jest to, że pozwala ona dziecku na dowolną ekspresję twórczą przy jego niewielkich nawet umiejętnościach czy zdolnościach manualnych.
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – jest to polska modyfikacja francuskiej metody „Le Bon Depart”. Założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych i motorycznych) oraz współdziałanie między tymi funkcjami, czyli rozwój integracji percepcyjno-motorycznej. Metoda ta stanowi propozycję do nauki czytania i pisania w sposób polisensoryczny.
 • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak – to metoda wczesnej nauki czytania opracowana przez polską pedagog i socjolog I. Majchrzak. Naukę rozpoczyna przedstawienie sposobu zapisu własnego imienia. Imię dziecka jest tym słowem, które otwiera świat pisma.
 • Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – jest to program służący rozwijaniu uzdolnień matematycznych dzieci i przygotowujący ich do nauki matematyki w szkole.
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona – metoda określana mianem „Gimnastyki mózgu”. Polega na wykorzystaniu naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości. Wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego.
 • Metoda projektów –projekt jest przedsięwzięciem, które trwa przez dłuższy czas. Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonego planu.
 • Dyscyplina bez nakazów – metoda pracy z dziećmi polegająca na wyciszaniu i dyscyplinowaniu dzieci poprzez ruch i zabawę do energetycznej muzyki.
 • Drama – jest metodą poznawania świata poprzez twórcze działanie. Poprzez wchodzenie w różne role dzieci mogą identyfikować się z innymi osobami czy rzeczami. Celem metody jest zrozumienie motywów różnych zachowań, rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni.
 • Bajkoterapia – to metoda terapeutyczna, która pomaga dziecku w przezwyciężaniu lęków i niepewności związanych z różnymi sytuacjami, które napotyka. Bajki terapeutyczne przedstawiają wzorce postepowania i radzenia sobie w trudnych dla dziecka sytuacjach

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w formie zabawy. Dzieci oswajają się z językiem obcym poprzez śpiewanie piosenek, powtarzanie rymowanek, uczestniczenia w grach i zabawach grupowych.

 Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne obejmująwczesną diagnozę rozwoju mowy, pracęterapeutyczną z dziećmi posiadającymi wady wymowy i profilaktykę zaburzeń mowy.

Zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia z psychologiem

Psycholog służy swoją specjalistyczną wiedzą i pomocą zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Współpracuje również z nauczycielami w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

Działania psychologa w przedszkolu:

 • Obserwacja dzieci w grupie podczas swobodnej zabawy, zajęć zorganizowanych, czynności samoobsługowych,
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych w przypadku zaobserwowanych trudności,
 • Konsultacje dla rodziców.

Warsztaty rytmiczno-ruchowe

Zajęcia warsztatowe proponowane dzieciom mają na celu rozbudzanie wrażliwości muzycznej i estetycznej, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajania potrzeby ruchu. Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Warsztaty plastyczne

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych dzieci, pobudzanie do kreatywności i ekspresji twórczej poprzez różnego rodzaju działalność artystyczną.

Podczas zajęć dzieci poznają różnorodne techniki i materiały plastyczne. Samodzielnie, w zespołach lub w grupie tworzą prace płaskie i przestrzenne z wykorzystaniem poznanych technik i materiałów.

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami tańca

Ćwiczenia gimnastyczne zaspokajają naturalną potrzebę ruchu dzieci i rozwijają ich sprawność ruchową.

Zakres zajęć obejmuje:
– gry i zabawy ruchowe
– ćwiczenia gimnastyczne
– ćwiczenia muzyczno – ruchowe
– elementy tańca nowoczesnego

Religia

W trakcie zajęć dzieci poznają prawdy wiary katolickiej, uczą się podstawowych modlitw, wsłuchują się w słowa Pisma Świętego, poznają ważne święta i uroczystości religijne w roku liturgicznym. Zajęcia mają różnorodną formę: dzieci śpiewają poznane piosenki o tematyce religijnej, uczestniczą w zabawach tematycznych, plastycznych, ruchowych.