Podstawowe Informacje

1.Regulamin Przedszkola Nr 11 w Piasecznie  „Nefrytowy Zakątek”

 • Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.30.
 • Dzieci przyprowadzać należy najpóźniej do godziny 8:15 do sali przedszkolnej. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali.
 • Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy – wyklucza się pozostawianie samych dzieci przed przedszkolem, w szatni lub na korytarzu.
 • Spóźnienie dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie do godz. 8.30.
 • Przedszkole realizuje podstawę programową w godz. 8:00 – 13:00
 • Dziecko zapisane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (np. choroba dziecka).
 • Dłuższa, nieusprawiedliwiona nieobecność w przedszkolu dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne może skutkować powiadomieniem odpowiednich władz.
 • Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych) i osoby dorosłe upoważnione przez rodziców na piśmie. W wyjątkowych przypadkach upoważnione do odbioru może być starsze rodzeństwo, które ukończyło 16 lat.
 • Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • W sytuacji gdy rodzice nie wywiązują się z w/w obowiązków i zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka przedszkole może powiadomić odpowiednie instytucje (np. nieodebranie dziecka do godziny 17:30 przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, może skutkować zawiadomieniem właściwych organów ).
 • Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).
 • Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania odpłatności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu. Opłaty za żywienie wnosimy płacąc z góry do ostatniego dnia danego miesiąca. Opłaty za pobyt uiszczamy do ostatniego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczanym.
 • Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe nie wymagające specjalnej opieki. Dziecka chorego,  z podejrzeniem choroby oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne) nie należy przyprowadzać do przedszkola aż do czasu całkowitego wyleczenia. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego o możliwości przebywania dziecka   w grupie.
 • Rodzice dzieci alergicznych zobowiązani są przynieść od lekarza zaświadczenie, że objawy chorobowe dziecka (np. kaszel, katar, wysypka) są wynikiem alergii.
 • W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków (paraleków, syropów, witamin itp.)
 • Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 • W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 • W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia ( m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podejrzenie o wszawicę, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia dziecka.
 • Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej lub w przypadku wszawicy – do przeprowadzenia zabiegów higieniczno-leczniczych a w przypadku nawracających objawów potwierdzenia czystości głowy przez specjalistę.
 • Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 • Posiłki wydawane są w godzinach::

I śniadanie 8:30 – 9:00

II śniadanie 10:00 – 10:20

obiad 12:00 – 12:40

podwieczorek 14:30 – 14:50

 • Nie ma możliwości podawania posiłków poza wymienionymi godzinami.
 • Rodzice nie wyposażają dziecka w dodatkowy prowiant (również słodycze i napoje).
 • Przedszkole oprócz posiłków przewidzianych w codziennym jadłospisie umożliwia stosowanie diety eliminacyjnej w przypadku stwierdzonej i udokumentowanej alergii pokarmowej.
 • Wyposażenie dzieci:

– kapcie na zmianę

– komplet ubrań na zmianę

– pościel, poduszka, kocyk (tylko dzieci leżakujące)

– chusteczki higieniczne, kubek , szczoteczka i pasta do zębów, ręcznik

– strój gimnastyczny

 • Wszystkie rzeczy osobiste powinny być podpisane imieniem dziecka i pierwszą literą nazwiska
 • Informacji dotyczących dzieci udziela tylko personel pedagogiczny.
 • W sali zajęć przebywają tylko dzieci oraz nauczyciel i woźna oddziałowa (ewentualnie  pomoc nauczyciela). Kontakty indywidualne rodziców z wychowawcami grup odbywają się poza godzinami ich pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi.
 • Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 • Rodzice i osoby upoważnione odbierając dziecko z przedszkola poświadczają ten fakt podpisem na liście u nauczyciela. Od momentu przekazania dziecka osobie odbierającej odpowiada ona za jego bezpieczeństwo.
 • Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie pozostają dłużej niż to konieczne.
 • Do przedszkola dzieci nie przynoszą własnych zabawek.
 • Zabronione jest samowolne umieszczanie na tablicy informacyjnej przedszkola ogłoszeń, reklam itp.

  2.RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godziny Grupa przedszkolna Realizowane zadania
6:30 – 8:00 Wszystkie grupy Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.Indywidualna realizacja zadań edukacyjnych
8.00 – 8:20 Wszystkie grupy Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa(dzieci starsze – ćwiczenia poranne)
8:20 – 8:30 Wszystkie grupy Przygotowanie do śniadania
8:30 – 9:00 Wszystkie grupy Śniadanie
9:00 – 9:15 Wszystkie grupy Zabiegi higieniczne
9.15 – 11.00 Wszystkie grupy Realizacja zadań edukacyjnych. poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia programowe sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka. Zajęcia z języka obcego.
10.00 – 10.15 Wszystkie grupy Przerwa na owocowe drugie śniadanie
11.00 –11.45 Wszystkie grupy Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe
11:45 – 12:00 Wszystkie grupy Przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30 Wszystkie grupy Obiad
12.30 – 12.45 Wszystkie grupy Zabiegi higieniczne
12.45 – 14.15 Grupa I i II Poobiedni odpoczynek na leżakach
Grupy III – VI 12.45 – 13.15 Czas relaksu, wyciszenie dzieci przy pomocy różnych technik relaksacyjnych (terapia bajką, muzykoterapia, elementy wizualizacji – praca z wyobraźnią).
13:15 – 14:15 Realizacja zadań edukacyjnych.

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie literatury dziecięcej. Praca indywidualna (dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami oraz dla dzieci uzdolnionych.)  zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.

14.15–14.30 Wszystkie grupy Przygotowanie do podwieczorku
14.30–14.45 Wszystkie grupy Podwieczorek
14.45–17.30 Wszystkie grupy Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i  i potrzeb, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne, obserwacja swobodnych działań dzieci.

Uwagi dotyczące ramowego planu dnia
W okresie jesienno-zimowym oraz wiosenno-letnim różnicuje się czas pobytu dzieci w ogrodzie oraz czas zajęć prowadzonych na powietrzu. W rozkładzie uwzględnia się także zajęcia z udziałem specjalistów.

3. Wyprawka przedszkolaka:

 • kapcie antypoślizgowe wsuwane lub na rzepy (podpisane);
 • podpisane ubrania na zmianę: bielizna, rajstopy lub skarpetki, spodnie, koszulka);
 • podpisany mały ręcznik z uchwytem;
 • kubek, szczoteczka, pasta do zębów (podpisane);
 • strój gimnastyczny (koszulka z krótkim rękawem, krótkie spodenki) w podpisanym worku (przechowywane w sali);
 • kocyk, mała poduszka (tylko dzieci najmłodsze);
 • tekturowa walizka A4 na prace plastyczne .

Bardzo prosimy również o:

 • chusteczki do nosa w pudełku;
 • chusteczki nawilżane;
 • papier ksero biały, kolorowy.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.