Akredytacja Erasmus dla Gminy Piaseczno na lata 2021-2027

Gmina Piaseczno została liderem i organem prowadzącym konsorcjum, które wystąpiło w ramach ERASMUS+, o wsparcie placówek oświatowych. Wniosek Gminy Piaseczno, złożony przez Panią Monikę Sochacką- Kukiełkę, z-ca dyrektora szkoły w Zalesiu Górnym i jednocześnie koordynatorkę projektów Erasmus, w konkursie uzyskał najwyższą ocenę.

Akredytacja Erasmus + to szansa na mobilność edukacyjną dla wszystkich placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno.

Główny cel konsorcjum to wsparcie placówek oświatowych, w przystąpieniu do programu ERASMUS+ oraz wsparcie we wdrażaniu wysokiej jakości działań w ramach tego programu z wykorzystaniem posiadanych kompetencji, doświadczenia i zasobów.

Pomyślne przejście procesu Akredytacji na lata 2021-2027 oznacza uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus”


Wiceburmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Hanna Kułakowska-Michalak

Przedszkole Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie zgłosiło chęć przystąpienia do Akredytacji Erasmusa jesienią 2022 roku.

W lutym 2023 została podpisana umowa akredytacyjna.
Pierwsze mobilności uczestników zaplanowane są na wakacje 2024 roku.

Informacje ogólne o programie

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.
Erasmus dzieli się na kilka sektorów, w tym sektor Edukacja szkolna, w którym uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych.

PRIORYTETY ERASMUSA:

 • Włączanie społeczne i różnorodność
 • Zielony Erasmus+
 • Cyfryzacja
 • Aktywne uczestnictwo

STANDARDY JAKOŚCI ERASMUSA, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy beneficjenci

STANDARD I.
Podstawowe zasady – czyli realizacja Priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2021-2027
Zielony Erasmus+

 • Korzystamy z ekologicznych środków transportu (zarówno na spotkania projektowe jak i mobilności*),
 • Część spotkań (szczególnie roboczych lub Q&A) będzie się odbywało on-line
 • Jeśli musimy coś drukować to drukujmy dwustronnie,

STANDARD II
Prawidłowe zarządzanie mobilnościami – w tym np.: Wybór organizacji przyjmujących i współpraca z nimi, Wdrażanie rezultatów; Rozwijanie zdolności; Podział środków finansowych, Organizacje wspierające, transparentność i odpowiedzialność; Dzielenie się wiedzą i zasobami;

 • Nie zbieramy od uczestników środków za udział, natomiast nie jest nigdzie powiedziane, że ryczałt musi pokryć 100% kosztów – dopłata to wkład uczestnika
 • Wkładem uczestnika są też np. upominki jeśli jedziemy do szkoły partnerskiej
 • Wkładem uczestnika jest też finansowanie dokształcania w zakresie języka obcego przed wyjazdem na mobilność

STANDARD III.
Zapewnienie standardów jakości i wsparcie dla uczestników – wsparcie przed, w trakcie oraz po mobilności, ocena oraz uznawanie efektów uczenia

STANDARD IV.
Upowszechnianie rezultatów i wiedzy na temat programu – Dzielenie się rezultatami w organizacji, Dzielenie się wynikami z innym organizacjami i opinią publiczną, Upublicznienie źródła finansowania

Cele Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno

 1. Kompetencje przywódcze
 2. TIK oraz eTwinning
 3. Praca metodą projektów STREAM
 4. Kompetencje językowe nauczycieli
 5. CLIL
 6. Ekologia i aktywizacja uczniów

Zespół ds.koordynacji projektu Erasmus+ w „Nefrytowym Zakątku” wybrał do realizacji 3 cele:
Cel 1 Kompetencje przywódcze
Cel 4 Kompetencje językowe nauczycieli
Cel 6 Ekologia i aktywizacja uczniów

Wybrane cele będą przez nas realizowane w latach 2023-2027

Opracowanie
Koordynator ds Erasmusa w „Nefrytowym Zakątku”
Katarzyna Bojek