Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Przedszkole Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole-nefrytowa.edu.pl.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Przedszkolu Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie dla strony przedszkole-nefrytowa.edu.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA przedszkole-nefrytowa.edu.pl SPEŁNIA WYMAGANIA W 94,81%.

  • Brak opisów niektórych zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

  • powiększanie i pomniejszanie czcionki
  • podświetlanie linków
  • ustawienie wysokiego kontrastu
  • filtr szarości
  • kontrast negatywny
  • podświetlanie tła
  • czytelność znaków

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola: przedszkole11.piaseczno@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 750 77 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

1) Budynek znajduje się przy ulicy Nefrytowej 14 w Piasecznie.

2) Dojścia piesze są od strony ulicy Energetycznej lub od strony ulicy Geodetów ulicą Rubinową lub ulicą Granitową. W pobliżu przedszkola brak wyznaczonych przejść dla pieszych.

3)Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm.

4) Najbliższa stacja PKP Iwiczna znajduje się w odległości do ok.3300 m. Dojście ul. Rubinową, dalej Energetyczną, Puławską i Ignacego Krasickiego. Wejście na perony jest możliwe bezpośrednio z poziomu ulicy.

5) Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości :

– 600m: przystanek Rubinowa 01 (kierunek Julianów – nr 739 i kierunek PKP Piaseczno L 39, kierunek Warszawa – nr 739, kierunek PKP Jeziorki – L 39)

– 1,1 km: przystanek Mysiadło (kierunek: Warszawa – nr 709,nr 727, nr 739, nr N 83; kierunek Piaseczno nr 709, nr 727

– 1,2 km: przystanek Energetyczna (kierunek: Warszawa – nr 709 i 727; kierunek: Piaseczno – nr 709 i 727)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy przed wejściem głównym do budynku przedszkola.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

1) Wejście główne do Przedszkola Nr 11 „Nefrytowy Zakątek” w Piasecznie jest oznakowane ,znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Nefrytowej – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się na wózku inwalidzkim jedynie po parterze budynku. W budynku nie ma windy służącej do przewozu osób na inne poziomy budynku oraz toalety przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

2) Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się platforma/dźwig dla wózków osób niepełnosprawnych ruchowo.

3)W budynku nie ma pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.