Podstawowe Informacje


„Czegośmy się dobrze nie nauczyli w najwcześniejszych dziecięcych latach, tego równie dobrze nie nauczymy się nigdy.”
Stanisław Szuman
„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu-o tym jak żyć, co robić, jak postępować i współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”
Robert Fulghum

Co jest dla nas ważne?

Przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radością.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób  oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Nasze przedszkole:

Przyzwyczaja do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

Jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
Stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
Kształtuje i rozwija postawy twórcze swoich wychowanków, stosuje metody aktywne i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.
Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzają takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.
Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola – partnerska współpraca z rodziną dziecka.
Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.
Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.
Oferuje pomoc psychologiczną i logopedyczną.